Emmanuel Thomas, M.O. van Deventer, TNO, the Netherlands; Thomas Stockhammer, Qualcomm, Germany; Ali