Sriram Sethuraman, Cherma Rajan A. and Kaustubh Patankar