Shuichi Umeda, Tsubasa Uchida, Makiko Azuma, Taro Miyazaki, Naoto Kato, Nobuyuki Hiruma NHK, Japan